ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,998  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,610,334,170.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,418,779,682.27 บาท

 กำไรสุทธิ  

 29,106,160.45 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,277,307,012.61 บาท

 เงินฝาก  

1,320,754,940.72 บาท