ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,894  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,611,185,870.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,370,157,179.77 บาท

 กำไรสุทธิ  

 29,876,718.36 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,303,750,615.78 บาท

 เงินฝาก  

1,363,236,159.04 บาท