ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,365  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,346,030,950.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,008,950,818.10 บาท

 กำไรสุทธิ  

 23,296,823.62 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,408,147,176.08 บาท

 เงินฝาก  

631,586,550.79 บาท