ผลการดำเนินงาน ณ 31  กรกฎาคม  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ 31  กรกฎาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,406  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,280,913,640.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,923,319,722.67 บาท

 กำไรสุทธิ  

 40,699,466.23 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,384,962,484.85 บาท

 เงินฝาก  

 694,685,750.97 บาท