ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฎาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,118  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,579,562,760.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,101,965,671.02 บาท

 กำไรสุทธิ  

 54,470,175.31 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,464,647,485.59 บาท

 เงินฝาก  

1,257,148.498.70 บาท