ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฎาคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,075  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,614,455,950.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,320,261,033.59 บาท

 กำไรสุทธิ  

 55,912,686.24 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,489,232,242.78 บาท

 เงินฝาก  

1,350,268.309.90 บาท