ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฎาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฎาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,133  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,533,800,030.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,895,171,782.99 บาท

 กำไรสุทธิ  

 51,539,103.77 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,423,853,973.42 บาท

 เงินฝาก  

1,070,272.752.83 บาท