ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฏาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฏาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,355  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,364,062,890.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,099,353,627.43 บาท

 กำไรสุทธิ  

 44,254,365.87 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,434,123,304.27 บาท

 เงินฝาก  

628,753,261.20 บาท