ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฏาคม 2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฏาคม 2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,139  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,485,579,630.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,293,743,785.90 บาท

 กำไรสุทธิ  

 48,228,275.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,584,453,138.03 บาท

 เงินฝาก  

811,178,159.84 บาท