ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฏาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฏาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,964  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,608,770,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,445,596,351.00 บาท

 กำไรสุทธิ  

 56,728,648.94 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,288,764,912.13 บาท

 เงินฝาก  

1,284,173,185.52 บาท