ผลการดำเนินงาน ณ  31  กรกฏาคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  กรกฏาคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,269  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,441,004,180.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,229,031,801.17 บาท

 กำไรสุทธิ  

 47,537,598.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,517,047,259.02 บาท

 เงินฝาก  

704,717,677.93 บาท