ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,981  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,629,009,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,403,457,735.83 บาท

 กำไรสุทธิ  

 81,917,923.73 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,308,644,604.35 บาท

 เงินฝาก  

1,327,430,495.53 บาท