ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,337  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,401,987,110.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,108,212,715.31 บาท

 กำไรสุทธิ  

 66,504,357.05 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,459,534,413.44 บาท

 เงินฝาก  

641,387,002.87 บาท