ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,256  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,471,653,730.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,240,414,607.96 บาท

 กำไรสุทธิ  

71,404,716.59 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,545,106,827.20 บาท

 เงินฝาก  

746,114,513.10 บาท