ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,160  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,525,181,650.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,333,552,884.95 บาท

 กำไรสุทธิ  

 71,637,733.43 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,730,072,109.56 บาท

 เงินฝาก  

940,537,386.45 บาท