ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,115  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,563,143,940.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,403,368,248.54 บาท

 กำไรสุทธิ  

75,231,462.49 บาท

 ทุนดำเนินการ  

3,017,029,265.03 บาท

 เงินฝาก  

1,173,958,892.50 บาท