ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,113  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,611,173,850.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,258,153,841.83 บาท

 กำไรสุทธิ  

 79,837,876.00 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,438,371,869.70 บาท

 เงินฝาก  

1,343,146,966.39 บาท