ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,063  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,634,638,240.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,453,236,478.19 บาท

 กำไรสุทธิ  

 82,092,142.79 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,316,020,935.04 บาท

 เงินฝาก  

1,370,333,526.33 บาท