ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,841  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,631,483,680.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,364,002,706.94 บาท

 กำไรสุทธิ  

 82,890,835.37 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,400,337,082.07 บาท

 เงินฝาก  

1,437,512,114.79 บาท