ผลการดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ตุลาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,414  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,331,015,100.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,946,479,487.73 บาท

 กำไรสุทธิ  

 62,469,250.03 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,387,910,097.52 บาท

 เงินฝาก  

652,486,457.99 บาท