ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2553

ผลการดำเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม  2553

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,290  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,257,593,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,773,382,606.99 บาท

 กำไรสุทธิ  

 72,631,600.15 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,248,318,081.19 บาท

 เงินฝาก  

 746,783,395.70 บาท