ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,328  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,416,698,480.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,144,836,961.41 บาท

 กำไรสุทธิ  

 80,741,354.47 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,473,253,551.80 บาท

 เงินฝาก  

636,022,980.31 บาท