ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,236  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,481,927,100.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,279,095,312.39 บาท

 กำไรสุทธิ  

 90,272,977.21 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,546,252,182.04 บาท

 เงินฝาก  

752,956,082.38 บาท