ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,222  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,540,306,890.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,796,853,856.97 บาท

 กำไรสุทธิ  

 87,042,522.53 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,385,149,091.55 บาท

 เงินฝาก  

980,140,212.57 บาท