ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,115  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,620,603,500.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,284,669,720.04 บาท

 กำไรสุทธิ  

 96,540,853.13 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,495,305,865.71 บาท

 เงินฝาก  

1,346,660,921.61 บาท