ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,067  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,644,680,300.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

2,483,646784.02 บาท

 กำไรสุทธิ  

 98,959,310.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,345,202,350.75 บาท

 เงินฝาก  

1,369,851,896.16 บาท