ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,977  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,640,438,730.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,408,715,341.83 บาท

 กำไรสุทธิ  

 92,551,010.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,323,502,090.88 บาท

 เงินฝาก  

1,358,630,513.48 บาท