ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,845  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,645,381,580.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,336,110,024.04 บาท

 กำไรสุทธิ  

 93,375,522.38 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,451,898,572.31 บาท

 เงินฝาก  

1,474,982,380.76 บาท