ผลการดำเนินงาน ณ  31  ธันวาคม  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  ธันวาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,411  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,347,569,630.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

2 ,006,437,184.50 บาท

 กำไรสุทธิ  

 75,722,047.56 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,390,781,380.93 บาท

 เงินฝาก  

804,044,223.75 บาท