ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2554

ณ  31  พฤษภาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,357  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,268,521,380.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,796,691,682.47 บาท

 กำไรสุทธิ  

 30,136,683.18 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,186,491,081.58 บาท

 เงินฝาก  

 712,577,201.09 บาท