ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,275  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,425,194,500.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,160,975,534.35 บาท

 กำไรสุทธิ  

 33,215,292.99 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,446,194,751.97 บาท

 เงินฝาก  

671,605,316.71 บาท