ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,151  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,476,451,920.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,246,876,330.80 บาท

 กำไรสุทธิ  

 35,075,010.30 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,498,112,694.81 บาท

 เงินฝาก  

797,946,711.10 บาท