ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,138  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,525,232,180.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,389,985,541.84 บาท

 กำไรสุทธิ  

 33,578,472.95 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,853,960,702.22 บาท

 เงินฝาก  

1,079,324.937.79 บาท