ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,125  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,571,541,070.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,411,617,636.31 บาท

 กำไรสุทธิ  

 36,433,613.65 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,051,498,127.01 บาท

 เงินฝาก  

1,222,653,407.13 บาท