ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,075  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,619,399,620.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,475,912,581.82 บาท

 กำไรสุทธิ  

 36,492,283.90 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,268,971,164.91 บาท

 เงินฝาก  

1,358,189,359.14 บาท