ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,988  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,608,510,500.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,432,871,584.51 บาท

 กำไรสุทธิ  

 37,144,246.85 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,280,051,130.65 บาท

 เงินฝาก  

1,291,561,316.19 บาท