ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,883  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,609,342,080.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,390,353,821.08 บาท

 กำไรสุทธิ  

 38,225,276.79 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,310,295,765.44 บาท

 เงินฝาก  

1,359,904,754.54 บาท