ผลการดำเนินงาน ณ  31  พฤษภาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,360  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,350,481,620.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,011,683,386.57 บาท

 กำไรสุทธิ  

 28,789,768.80 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,411,008,445.95 บาท

 เงินฝาก  

629,265,501.52 บาท