ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,402  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,344,115,780.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,971,349,571.70 บาท

 กำไรสุทธิ  

 7,200,506.66 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,383,621,433.21 บาท

 เงินฝาก  

792,899,298.40 บาท