ผลการดำเนินงาน ณ 31 มกราคม 2554

ผลการดำเนินงาน
ณ 31 มกราคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,297  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,254,367,710.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,744,119,144.43 บาท

 กำไรสุทธิ  

 6,638,190.29 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,267,722,082.51 บาท

 เงินฝาก  

 764,216,648.91 บาท