ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,211  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,534,494,110.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,825,241,344.62 บาท

 กำไรสุทธิ  

 5,870,421.85 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,314,903,814.78 บาท

 เงินฝาก  

1,005,269,746.87 บา