ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,106  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,620,773,790.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,298,755,833.29 บาท

 กำไรสุทธิ  

 7,511,840.04 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,495,269,324.99 บาท

 เงินฝาก  

1,363,308,199.69 บาท