ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,065  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,645,490,170.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,486,878,898.87 บาท

 กำไรสุทธิ  

 9,079,384.38 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,362,276,710.83 บาท

 เงินฝาก  

1,113,833,569.53 บาท