ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2563

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,828  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,637,168,070.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,330,979,896.15 บาท

 กำไรสุทธิ  

 4,626,528.56 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,444,705,997.93 บาท

 เงินฝาก  

1,469,306,778.11 บาท