ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,321  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,417,479,280.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,102,687,704.15 บาท

 กำไรสุทธิ  

8,169,078.83 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,484,707,110.08 บาท

 เงินฝาก  

636,233,033.42 บาท