ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2554

ผลการดำเนินงาน
ณ 31  มีนาคม  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,320  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,259,775,950.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,774,319,401.72 บาท

 กำไรสุทธิ  

 18,154,993.29 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,201,843,457.09 บาท

 เงินฝาก  

 750,361,793.98 บาท