ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,135  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,562,722,240.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,363,470,925.37 บาท

 กำไรสุทธิ  

 20,294,176.82 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,029,426,120.70 บาท

 เงินฝาก  

1,212,881,051.32 บาท