ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2555

 

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,294  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,412,498,790.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,113,932,153.98 บาท

 กำไรสุทธิ  

 19,207,993.57 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,446,082,574.53 บาท

 เงินฝาก  

644,916,241.01 บาท