ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม 2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม 2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,167  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,470,162,210.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,235,918,549.59 บาท

 กำไรสุทธิ  

 17,502,437.34 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,503,654,422.99 บาท

 เงินฝาก  

783,496,586.66 บาท