ผลการดำเนินงาน ณ  31  มีนาคม  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มีนาคม  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,161  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,521,258,780.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,793,515,905.83 บาท

 กำไรสุทธิ  

 18,378,268.71 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,316,081,318.35 บาท

 เงินฝาก  

1,048,216,886.04 บาท